Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Identiteit in de praktijk

Identiteit in de praktijk

De Springplank is een Protestants Christelijke basisschool. De grondslag voor ons handelen is de Bijbel waarin Gods woord een bron van inspiratie is om richting te geven aan ons leven, leren en werken. Op basis van normen en waarden uit de Bijbel werken we met respect en waardering voor iedereen. Wij richten ons bewust niet alleen tot de groep ouders en leerlingen met een Christelijke achtergrond. Wij heten iedereen welkom die zich tot ons en onze uitgangspunten aangetrokken voelt.

Onze Christelijke identiteit krijgt dagelijks vorm door de dag te openen en af te sluiten met een gebed. Daarnaast worden verhalen uit de Bijbel verteld en Christelijke liedjes gezongen, altijd met een brandende kaars op een kleedje met de kleur van het kerkelijk jaar. Tevens biedt onze methode voor godsdienstige vorming eigentijdse gedichten en spiegelverhalen aan, waarmee de relatie met het nu kan worden gelegd. Tweee keer per jaar organiseren wij met onze collega's van de Ericaschool en de dominee van één van de Rhenense Protestante kerken een schoolgezinsdienst. Hierbij is uw kind met u en alle andere gezinsleden hartelijk welkom om onze levensbeschouwelijke achtergrond gezamenlijk vorm te geven. Daarbij organiseren wij dit schooljaar een inspirerende avond voor ouders en schoolteams, waarbij u hartelijk welkom bent!

Trefwoord

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema's, die hun oorsprong vinden in een serie samenhangende Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De thema's worden van verschillende kanten belicht, zodat allerlei ervaringen uit de wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor ontstaat er volop ruimte voor het oproepen van vragen en dilemma's, reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van het kritisch vermogen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis. 
Trefwoord kent een eigen thematisch driejarenrooster dat cyclisch van opbouw is. De meest geschikte Bijbelverhalen zijn over deze drie jaren verdeeld, onderscheiden in onder-, midden- en bovenbouw. Na afloop van de ene cyclus worden de verhalen in een nieuwe cyclus aangeboden bij een andere thematiek. Op deze manier ontdekken kinderen dat Bijbelverhalen ook verschillend geïnterpreteerd kunnen worden.

Naast Trefwoord als methode voor levensbeschouwelijke vorming, gebruiken we de (kijk)Bijbel in alle groepen. De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben ieder een eigen Bijbel tot hun beschikking waarin gelezen kan worden en inspiratie uit kan worden opgedaan. 

Goede doel

Onlosmakelijk verbonden met onze identiteit is het omzien naar anderen, en dan vooral naar hen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze leerlingen (en hun ouders) hebben jarenlang wekelijks gespaard voor de 'zending'. Sinds een aantal jaar richten we ons per schooljaar op een aantal spaardoelen. In de maandelijkse nieuwsbrief leest u in de loop van het schooljaar meer over de goede doelen van dit jaar.

Spaart u mee?


 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.