Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 1/2a

Wennen
Ieder kind mag vóórdat het vier jaar wordt, al een paar keer komen wennen in de klas. Meestal
zijn dat vier ochtenden. Zodra uw zoon of dochter dan vier jaar is, mag hij/zij elke dag komen.
Veel kinderen kijken daar naar uit en zijn er dan ook echt aan toe. Wennen gaat meestal snel,
maar vooral de eerste weken kunnen soms nog best vermoeiend zijn; er komt heel veel op ze af en
ze maken veel mee op een dag! Samen houden we dit in de gaten en als het nodig is, kan uw kind
rustig een (mid)dagje thuis 'bijtanken'.
Na ongeveer 6 weken maken we een afspraak om die eerste periode even rustig te evalueren. Bij
dit gesprek zijn ouders, leerkracht, de intern begeleider (juf Martine) of de
onderbouw-coördinator (juf Helma) aanwezig.

De dag
Op maandag en vrijdag kunt u vanaf 8.20u met uw kind meelopen tot in de klas en daar afscheid
nemen. Wilt u dit wat kort houden, zodat wij om 8.30u met de inloop kunnen starten?
Op dinsdag, woensdag en donderdag mag u afscheid van uw kind nemen bij de deur van de klas.
Op het planbord kiezen de kinderen vervolgens hun activiteit voor dat moment. Soms hebben de
juffen dit al gedaan en kan uw kind hier meteen mee aan de slag. Ook bij de werkles gebruiken
wij dit bord. Het werkt aan zelfstandigheid, leerplezier en geeft ook extra ruimte voor werken in
kleine groepjes. Het geeft de leerkracht de gelegenheid om extra hulp aan andere kinderen te
geven. Is de leerkracht met een kleine kring bezig, dan heeft zij de oranje stip om en verwacht
zij van de kinderen dat zij dan zelfstandig aan het werk gaan.
Na de inloop beginnen we in de grote kring. Tijdens de kring komen de dagritmekaartjes, het
weer, de maand, datum (tellen) en de dagen van de week aan de orde.
Tijdens de kringactiviteiten vindt er veel afwisseling in activiteiten plaats in verband met de
concentratie van de kinderen.
Tijdens de werklessen leren de kinderen de technieken (knippen, prikken, plakken, schilderen,
etc.) en de verschillende materialen (papier, verf, etc.) kennen. Ze leren ermee experimenteren
of ze krijgen kleine opdrachtjes die te maken hebben met voorbereidend rekenen, taal of
schrijven. Daarnaast werken zij in de hoeken en met het overige spelleermateriaal.
's Middags na schooltijd (14.30u) lopen wij in de rij samen naar buiten en kunt u uw kind op het
plein weer ophalen. Wilt u zoveel mogelijk aan de kanten van het grote plein gaan staan, zodat de
kinderen en de juffen beter overzicht hebben?

Spel
Het onderwijs in groep 1 en 2 gaat spelenderwijs en themagericht. Spel vormt een wezenlijk en
zeer belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van uw kind. Het oefent en verwerkt met het hele
lichaam en hoofd alle kennis en ervaringen. Ze hebben het er druk mee! Spel legt een stevige
basis voor de rest van de basisschool.
Dit spel vindt veel plaats in de hoeken. We hebben de bouwhoek, huishoek, themahoek,
lees-schrijfhoek, zandwatertafel, enz. Het spel is niet helemaal vrijblijvend. Wij willen de
kinderen stimuleren in hun spelontwikkeling. Dit kent een aantal fasen; vanuit individueel spel
('naast elkaar') gaat dit geleidelijk over in samenspel ('met elkaar' en (thematisch) rollenspel). We
geven soms gerichte opdrachten mee. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de reken- en
taalontwikkeling en de sociale vaardigheid. Alles hangt met elkaar samen!

Godsdienstige vorming:
We gebruiken de methode Trefwoord: iedere week komt er een nieuw thema aan bod dat wordt
uitgediept door Bijbelverhalen, spiegelverhalen, Bijbelse liedjes, kringgesprekken, gebed en
opzegversjes. Bij een Bijbelverhaal ligt de Bijbel open op tafel en brandt er een kaars op tafel.
In de maandelijkse nieuwsbrief staat het rooster met de verhalen die aan bod komen en de
'liedjes van de week'.

Voorbereidend rekenen
Rekenen leren wij spelenderwijs aan. Hierbij gaat het in groep 1 en 2 om dik/dun, veel/weinig,
groot/klein, groter/kleiner, etc.Tellen komt aan bod: 1 t/m 10 en terug in groep 1 en 1 t/m 20 en
terug in groep 2, en cijfers herkennen: 1 t/m 10 in groep 1 en 1 t/m 20 in groep 2. Daarnaast de
rangtelwoorden (eerste, tweede, enz.), de vormen, meten/vergelijken/schatten en laten we de
kinderen kennis maken met geld.
We werken onder andere met de map Gecijferd bewustzijn. We oefenen in de kring, maar ook
tijdens het spelen en de werkles.

Voorbereidend taal
We werken altijd rondom een thema.
We besteden aandacht aan de drie taaldomeinen passend bij de leeftijd. Het gaat om;
1) de woordenschatuitbreiding (woordveld, woordkaarten, raadsels en rijmpjes)
2) beginnende geletterdheid
● Functies van geschreven taal
● Relatie tussen gesproken en geschreven taal
● Taalbewustzijn
● Alfabetisch principe
● Functioneel schrijven en lezen
● Begrijpend luisteren, lezen en schrijven
3) Communicatie
Luisteren naar een verhaal, kritisch en begrijpend luisteren, een verhaal navertellen,
zinnen nazeggen, in gesprek gaan met elkaar (ook telefoongesprekken bijvoorbeeld), enz.
Verder werken we (in groep 2) aan voorbereidend lezen; vaardigheden die nodig zijn om tot lezen
te komen. Hierbij gaat het om:
- taalbeheersing (beginklank, middenklank, eindklank)
- zingeving (de functie van lettertekens achterhalen)
- visuele en auditieve discriminatie (belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen klanken en
tekens zien/horen)
- synthese (samenvoegen van losse elementen tot een geheel)
Elke dag lezen we interactief voor, zingen we, zeggen we rijmpjes op en bespreken we de letter
van de week.
We stempelen woorden, schrijven briefjes en gebruiken de letterkast of -wand. Elke twee weken
staat er een letter centraal. De kinderen mogen spullen meenemen voor op de letterkast. Let u
ook op de uitspraak van de letters. We spreken de letters uit zoals je ze hoort (b= buh)

Voorbereidend schrijven
In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Schrijfdans. In deze methode gaat het
voornamelijk om het oefenen van grote vormen in de lucht en daarna op groot papier.
Bij het schrijven van woorden en namen gebruiken wij de kleine letters en geen hoofdletters
(deze komen pas in groep 4 aan bod!). U kunt van ons een kaart krijgen waarop de schrijfwijze
van de letters genoteerd staat.

Werken op niveau
Tijdens de (kleine) kring activiteiten (taal en rekenen) werken we op drie niveaus, zodat we de
kinderen goed kunnen uitdagen, begeleiden en stimuleren. De basisgroep is **, * krijgt extra
begeleiding aangeboden en *** krijgt extra uitdaging aangeboden.

Bewegingsonderwijs
Groep 1 en 2 gymmen twee keer per week op maandag en vrijdag in het speellokaal. Ze krijgen
gerichte activiteiten aangeboden d.m.v. de methode 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal'.
Wilt u voor gymschoenen met een stroeve zool zorgen? Deze bewaren wij in de klas. Denkt u aan
makkelijke kleding op de gymdag zodat de kinderen zich zo veel mogelijk zelf kunnen omkleden?
Naast de gymlessen spelen en bewegen de kinderen elk dagdeel zo'n drie kwartier buiten in de
frisse lucht!

Kanjertraining/sociaal emotionele vorming
Door de hele school heen gebruiken wij de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de
Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken, en zo in
vertrouwen met anderen leert omgaan. In groep 1 en 2 lezen we over Max en het kleine dorp. Het
verhaal gaat over Max die een dorpje heeft ontdekt, waarin plaagvogels, dappere tijgers, bange
konijnen en vervelende apen uiteindelijk op een goede manier met elkaar omgaan. Deze dieren
hebben een centrale plek tijdens de kanjertraining. Alle dieren hebben een kleur pet. Uiteindelijk
wil iedereen een witte pet, want dat is de pet voor de kanjer! En een kanjer weet op een goede
manier met andere leerlingen en zichzelf om te gaan.
Kijk voor meer informatie eens op www.kanjertraining.nl .

Engels
Engels wordt in groep 1 t/m 8 gegeven. In groep 1 en 2 gaat het op een speelse en interactieve
manier waarbij gebruik gemaakt wordt van het digibord en concreet materiaal. We zingen o.a.
veel liedjes.

Computer
Op de computer spelen de kinderen o.a. samen met 'Bas' spelletjes die bijdragen aan de
ontwikkeling op reken- of taalgebied.

Schooltv
Waar het aansluit bij het thema kijken we o.a. Koekeloere. Dit bevordert de taalontwikkeling en
schenkt aandacht aan burgerschapskunde.
Tip: thuis nog eens samen kijken.

Observatie
Alle kinderen worden gedurende het hele jaar geobserveerd d.m.v. 'Kijk!'. Dit is een observatie
instrument voor jonge kinderen waarmee wij de ontwikkeling van uw kind op diverse gebieden
(rekenen, taal en spel) volgen. Dit wordt voor alle kinderen in groep 1 en 2 gebruikt. Daarnaast
toetsen we de kinderen gedurende het jaar op verschillende momenten individueel op taal- en
rekengebied. Dit gaat spelenderwijs.

Kleuterbibliotheek
Twee (of drie) periodes per jaar krijgen alle kinderen een tas mee met een bibliotheekboek. Vier
weken achter elkaar op een vaste dag moeten de boeken geruild worden op school. Dat gebeurt
onder schooltijd, met behulp van een paar ouders. We doen hier allemaal aan mee. Lever de
boeken op tijd weer in; te laat is 50 cent boete. In de tas vindt u informatie en voorleestips op
een gelamineerd papier; het is de bedoeling dat deze in de tas blijft. Binnenkort hoort u wanneer
welke klas aan de beurt is.

Eten en drinken
Wilt u uw kind niet te veel eten meegeven voor het 'tienuurtje'? Het is een tussendoortje. Bijv. 1
boterham of 1 stuk fruit. Alles graag in een doosje i.v.m. kruimelen en restjes. Denkt u eraan om
de beker niet te vol te doen zodat er niets kan lekken. Wij zien graag bekers en doosjes i.v.m.
volle prullenbakken en het stimuleren van milieubewustzijn. Dit geldt uiteraard ook voor de lunch.
Verjaardag
Als uw kind jarig is, vieren we zijn/haar feestje natuurlijk ook in de klas! U mag de traktatie
(liefst zo gezond mogelijk) voor schooltijd bij ons in de klas komen brengen. We zingen liedjes in
de klas en uw kind blaast de kaarsjes uit. De kinderen mogen hierna de leerkrachten op de
benedenverdieping trakteren.

Informatievoorziening
Naast de schoolgids en de nieuwsbrieven (circa 1 keer per maand) is er ook regelmatig informatie
over diverse zaken. Alles wordt verzonden via het Ouderportaal. Ontvangt u niets, geef dit dan
door aan de leerkracht. Houdt u daarnaast ook de mededelingen op de deur in de gaten?

Huisbezoeken
Bij alle 'nieuwe' gezinnen komt de leerkracht in groep 1 een keertje op huisbezoek. Hiervoor
wordt t.z.t. een afspraak met u gemaakt en komt de leerkracht na schooltijd ongeveer een half
uurtje op visite. Het vergroot ons beeld van uw kind. In groep 2 komt de leerkracht op
huisbezoek bij leerlingen die een oudere broer en/ of zus op school hebben.

Zelfstandigheid
Wij stellen het op prijs als u met uw kind oefent om de jas aan en uit te trekken en het aan- en
uitkleden (incl. schoenen) voor de gymles.
Ook kan uw kind heel goed zelf zijn/haar jas en tas aan de kapstok hangen; zo weet het meteen
waar hij/zij de tas kan vinden bij het eet- en drinkmoment!
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.