Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 5-6

Wat doen we in het schooljaar 2020-2021 in groep 4?

Start van de dag: 
De methode "Trefwoord"  geeft dagelijks Bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten, gebeden en liederen. We doen de Bijbel open en steken een kaars aan bij het Bijbelverhaal. D.m.v. de kleur van het kleed laten we zien in welke periode we zijn (voorbereidingstijd, feest). 
Sociale onderwerpen komen veel aan bod. Er wordt ook veel informatie gegeven over andere godsdiensten. We doen komend jaar regelmatig mee met hulpacties en projecten. Twee keer per jaar werd er een schoolgezinsdienst, die samen met de kinderen wordt voorbereid, gehouden. I.v.m. Corona is het nu onzeker of dat dit jaar ook mogelijk is.

Taal: 
Iedere dag werken we uit de methode "Taal Actief" . Deze methode besteedt aandacht aan de woordenschat, taal verkennen (waaronder de zinsontleding valt) en spreken-luisteren-schrijven (hierbij leren de kinderen bijvoorbeeld een betoog houden). Bij schrijven, lezen en luisteren wordt er geobserveerd en is er ruimte voor reflectie door zowel leerkracht als leerlingen. 

Spelling: 
Bij de methode spelling "Taal Actief"  wordt er gewerkt met spellingcategorieën. 
Vier keer per week werken we 20 minuten aan spelling. Het spellingprogramma van Taal Actief volgt dezelfde thema's als het taalprogramma en er is een voortdurende wisselwerking tussen het leren van de woorden (woordenschat), zinnen en teksten(taal) en het correct schrijven ervan (spelling)  Daarnaast oefenen de kinderen wekelijks met het bijbehorende computerprogramma. 
Elke werkboekles start met " instapkaart": dit geeft duidelijk het doel aan (dit ga je leren) en uitleg in begrijpelijke  taal (dit moet je weten). Elke les eindigt met terugblik. 

Technisch lezen: 
Voor technisch lezen gebruiken we de methode "Estafette". 
Er wordt in niveaugroepen gewerkt (estafettelopers; een groep die met gezamenlijke instructie zelfstandig aan het werk gaat en een groep onder begeleiding van de leerkracht). Geregeld zullen de kinderen een kopie mee krijgen uit 'Vloeiend en vlot' om thuis te kunnen oefenen. 
Naast het vak technisch lezen staat ook vrij lezen op het rooster. Kinderen mogen tijdens het vrij lezen zelf weten waaruit ze lezen: boeken uit de schoolbibliotheek, strips of informatieboeken. 
Met alleen lezen op school komen we er niet. Uw hulp thuis is ook nodig om veel leeskilometers te maken en dus vooruitgang te boeken in leesvaardigheid. Wist u dat de bibliotheek in Rhenen voor kinderen gratis is? 
Met leskisten van de bibliotheek proberen we het lezen nog meer te stimuleren. 

Begrijpend lezen: 
Ook begrijpend lezen staat op het rooster. De methode die we in de loop van het jaar gaan gebruiken heet  "Grip op lezen" . Bij begrijpend lezen wordt de kinderen aangeleerd hoe je een tekst moet aanpakken: wat zijn de belangrijkste dingen uit een verhaal, wie zijn de hoofdpersonen, wat zijn feiten en meningen? Met verschillende soorten teksten en vragen leren de kinderen om een tekst te begrijpen. 
Ook bij begrijpend lezen wordt gewerkt in verschillende niveaugroepen. 

Rekenen:
Iedere dag besteden we ook veel tijd aan rekenen met behulp van de methode "Wereld in getallen". In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan de tafels en het automatiseren van + en - sommen tot 100. 
In groep 5 wordt veel aandacht besteed aan de tafels en het automatiseren van + en - sommen. Het rekenen over het honderdtal tot aan het duizendtal wordt in groep 5 stapsgewijs aangeboden.
De onderdelen meten, tijd en geld komen aan de orde in de projectlessen: o.a. het gepast betalen, geld teruggeven, analoog en digitaal klokkijken, tijdsduur kunnen aangeven. De kinderen oefenen wekelijks met het bijbehorende computerprogramma. 
Ook bij het rekenen wordt er op niveau les gegeven: 
*drempel ( met verlengde instructie) 
**basis 
***verrijkingsniveau 

Schrijven: 
Met methode Pennenstreken worden de hoofdletters aangeleerd en wordt er verder geoefend. 

Sociaal emotionele ontwikkeling:
De " Kanjertraining"  geeft handreikingen voor lessen gericht op sociale contacten. Tussendoor wordt er veel tijd aan besteed. De kanjertraining wordt door de hele school gegeven.. 
Er zijn vijf afspraken die horen bij de Kanjertraining: 
We vertrouwen elkaar. 
We helpen elkaar. 
We werken samen. 
We hebben plezier. 
We doen mee. 
Elke les bestaat uit een stuk van een doorlopend verhaal. Binnen dat verhaal komen de hoofdpersonen verschillende sociale problemen tegen; pesten, baas spelen, niet opkomen voor jezelf en elkaar, enz. De kinderen worden uitgedaagd om met de hoofdpersonen mee te denken voor goede kanjeroplossingen. Deze bespreken we met elkaar. Verder hoort er ook een verwerking bij. We besteden elke dag volop aandacht aan de sociale vaardigheden van de groep. We werken aan een groep vol kanjers! 

" The Leader in Me"  (De zeven gewoonten):
Vorig schooljaar zijn ge gestart met het werken volgens de zeven gewoonten:
Gewoonte 1. Wees proactief.
Gewoonte 2. Begin met het eind in gedachten.
Gewoonte 3. Belangrijke dingen eerst.
Gewoonte 4. Denk win-win.
Gewoonte 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
Gewoonte 6. Synergie.
Gewoonte 7. Hou de zaag scherp.
Deze gewoonten komen in speciale lessen of dagen (zoals de Samen Sterk dag) aan bod, maar worden vooral gedurende de gehele dag toegepast.
De gewoonten staan symbolisch vermeld rondom een boom met daarboven een regenboog, waarin de christelijke identiteit van onze school naar voren komt. Een poster hiervan hangt naast de ingang.

Zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek): 
In de methode Samen op Aarde worden de zaakvakken gecombineerd met elkaar gegeven rondom een thema. De thema's voor groep 4 zijn: Lang geleden, Schatten van de aarde, Weer en Water, en Van ridders tot ruimtevaart. Voor groep 5 zijn de thema's: Het begin, Het leven in en rond het water, Het leven op het land en De eerste mens. Veel onderwerpen komen zowel in de thema's voor groep 4 als de thema's voor groep 5 aan bod. Groep 4 en 5 werken daarom zoveel mogelijk samen aan dezelfde onderwerpen. De thema's starten met een inventarisatie van de kennis van de kinderen over dit onderwerp. Daarna wordt m.b.v. klassikale lessen en verschillende verwerkingsopdrachten deze kennis uitgebreid, waarbij de kinderen ook zelf mogen aangeven wat ze willen leren. Er wordt veel gebruik gemaakt van ICT en ook komen schrijf- en presentatievaardigheden aan bod. 
Samen op Aarde is een christelijke methode. Bij elk thema zijn ook passende bijbelverhalen. Er wordt met verschillende brillen (de wetenschappelijke, de christelijke, en de wonderbril) naar verschillende onderwerpen gekeken.
Op www.samenopaardevoorthuis.nl is meer informatie te vinden over de thema's en activiteiten die bij deze thema's kunnen passen. 

Verkeer: 
We gebruiken de methode: " Op voeten en fietsen" : met heel veel beelden worden de verkeersafspraken besproken. Het gaat vooral om verkeersregels, gedragsregels, verkeersborden voor voetgangers en fietsers. 

Engels: 
In groep 4/5 krijgen de kinderen Engels. We volgen hierbij de methode "Take it easy". We gebruiken hierbij het digibord veel. Vaste onderdelen van de lessen zijn: de taalspelletjes, de digi-juf, de film, de muziekclip, zelf Engels spreken en diverse opdrachten. 

Gymnastiek en zwemmen: 
Iedere woensdag  gymmen we van 10.45-12.15 uur. De gymlessen worden dit schooljaar verzorgd door een gymdocent van Sportservice Rhenen. Gymkleding gaat iedere keer mee naar huis. 

Handvaardigheid/tekenen: 
We werken met de methode  " Moet je doen."  
Naast het gebruik van de methode zal er ook regelmatig geknutseld worden n.a.v. een thema.

Muziek: 
We werken met de methode " Moet je doen" . Dit bestaat uit algemene muzikale vorming: liederen zingen, luisteren naar muziek, muzieknotatie, muziekinstrumenten. 
Zeer waarschijnlijk komt ook dit jaar een muziekdocent enkele muzieklessen verzorgen.

Boekenbeurten: 
In groep 4 beginnen de leerlingen al met houden van een kort spreekbeurtje en het maken van posters en werkstukjes. Dit vindt meestal plaats binnen de methode Samen op Aarde en binnen de taalmethode. 
In groep 5 moeten de leerlingen een boekenbeurt houden. De kinderen krijgen hierover nog informatie en een overzicht wanneer ze aan de beurt zijn. Spreekbeurten en werkstukken vinden plaats binnen de methode Samen op Aarde en binnen de taalmethode. 

Huiswerk:
In groep 4 krijgen de kinderen nog geen echt huiswerk mee. Wel is het erg belangrijk om thuis te blijven oefenen met lezen en om de tafels uit het hoofd te leren. We houden u op de hoogte wanneer welke tafels aan bod komen tijdens de rekenlessen.
In groep 5 beginnen we met huiswerk, om de kinderen alvast te laten wennen aan het thuis bezig zijn met schoolwerk. In groep 5 is de hoeveelheid beperkt, in de hogere groepen wordt het steeds ietsje meer. Op dinsdag moeten de kinderen het huiswerk weer mee naar school nemen en wordt het besproken. Zij krijgen dan ook weer nieuw huiswerk mee.
Daarnaast blijft het belangrijk om thuis te blijven oefenen met lezen en het uit het hoofd leren van de tafels.

Overige opmerkingen: 
Regelmatig wordt er tijd besteed aan zelfstandig werken. De kinderen maken dan o.a. het werk van de afgelopen morgen af, werken aan hun weektaak rekenen en andere opdrachten. De leerkracht heeft dan meer tijd om aandacht te besteden aan kinderen die extra hulp nodig hebben. 
Hiervoor gebruiken we het stoplichtmodel. Kinderen gebruiken het zelfstandig werken blokje tijdens het werken. 
De dagplanning staat altijd op het digibord ,zodat kinderen precies weten wat er die dag gaat komen en wat ze moeten doen. 
Voor kinderen die in de klas structureel extra hulp krijgen, worden begeleidingsplannen gemaakt. 
 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.